Saytda ümumi qaydalar

Pulsuz elanlar məkanından hər kəsin bərabər şərtlər çərçivəsində istifadə etməsinin təmin olunması məqsədilə, elan verməzdən əvvəl aşağıdakı qaydalarla tanış olmaq zəruridir.

Ümumi qaydalar:

Elan doğru kateqoriyada yerləşdirilməlidir;
Bir elanı (eyni adla, eyni məzmuna malik) yalnız 1 dəfə yerləşdirməlisiniz;
Qadağan olunmuş məhsul satışı ilə məşğul olmamalısınız;
Elanın başlığı və mətni

Məhsul haqqında mətnin başlığı və onun məzmunu latın hərfləri ilə tərtib olunmalıdır, translitdən istifadə- rus sözlərinin latın hərfləri ilə yazılması qəti qadağandır;
Başlıqda ancaq məhsulun adı göstərilməlidir;
Fotoda, yaxud məhsuıun təsvirində əlaqə telefonunun göstərilməsi qadağandır;
Fotoda, yaxud məhsulun təsvirində digər saytın loqolarının göstərilməsi qadağandır;
Elanda Alsat.az-ın siyasətinə zidd (erotika, ədəbsiz ifadələr və.s) məzmun olmamalıdır;
Elanın mətni uyğunsuz məzmundan ibarət olmamalıdır.
Elanların böyük hərflərlə doldurulması qadağandır ("Caps Lock" qoşulmuş vəziyyətdə)
Qiymət

Yalnız məhsulu satmaq istədiyiniz qiyməti göstərin;
Qiymətləri çox qaldırmayın, ucuz məhsul daha tez satılır.
Əlaqə

Elanda göstərilən ad həqiqətə uyğun olmalıdır;
Başqa bir şəxsin telefon nömrəsi, elektron ünvanı və ya əlaqə vasitələrini göstərmək olmaz.

Mövcud qaydaların əlavə edilməsi və yenilənməsi sayt administrasiyasına məxsusdur.